Laron-Abu law office

המייל שלנו
[email protected]

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הליך פשיטת רגל הליך פשיטת רגל יכול להיות הליך ארוך ולא נעים ולכן חשוב כי עו"ד ילווה את ההליך. פשיטת הרגל תיעשה כאשר לאדם אין סיכוי סביר לפרוע את חובותיו, מטרת הליך פשיטת הרגל הוא ריכוז כל נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו. בהליך פשיטת הרגל ימונה נאמן אשר תפקידו לנהל ולמכור את […]

זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון זכויות נשים בהריון במקום עבודתן מערכת המשפט והחקיקה בישראל מקנה הגנה לנשים עובדות בהריון, תכליתם העיקרית הינה מניעת גריעת זכויותיה של העובדת והזכויות אשר צברה טרם הריונה, איום בפיטורין עקב הריונה ושמירת זכאותה כחוק, לשוב למקום עבודתה לאחר סיום חופשת הלידה. עובדת צריכה להודיע למעביד על הריונה עד לחודש החמישי להריונה, מרגע […]

זכויות עובד

זכויות עובד זכויות עובד לעובד קיימות מס' זכויות, חשוב כי עובד יהיה מודע לזכויותיו, נעמוד על מס' זכויות הקיימות לעובד. זכויות עובד בגין ימי חופשה: סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי תקופת ההתיישנות לתביעה בגין אי תשלום ימי חופשה היא שלוש שנים.  סעיף 6 לחוק חופשה שנתית קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון […]

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ הקמת חברה בע"מ מי רשאי לייסד חברה? לפי סע' 2 לחוק החברות התשנ"ט- 1999- "כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור". חברה הינה אישיות משפטית נפרדת, לפיכך ניתן להטיל עליה אחריות כפי שמטילים על  אדם רגיל. הרווחים […]

הקמת חברה

הקמת חברה הקמת חברה 2 סוגי החברות השכיחות הינן חברה פרטית וחברה ציבורית. חברה פרטית הינה אדם או קבוצת אנשים אשר התאגדו לחברה, ואילו חברה ציבורית הינה חברה אשר נסחרת בבורסה. לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. לצורך הקמת חברה ורישום חברה, יש להצטייד במספר מסמכים ולהגישם לרשם החברות, להלן המסמכים: 1. יש למלא טופס בקשה […]

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 כאשר אדם רוכש דירת מגורים, עליו לשלם מס רכישה, ישנה תקרת פטור עד סכום מסוים ומעבר לכך יש מדרגות מס, מדרגות המס מתעדכנות מעת לעת. רכישת דירת מגורים מקבלן או דירה אשר מטרתה הינה להפוך לעסק, תחוייב […]

צוואות וירושות

צוואות וירושות צוואות וירושות לאור חוק הירושה, אדם אשר לא מכין צוואה, או כאשר צוואתו נפסלת או כאשר אינה מקבלת צו קיום צוואה, תתחלק ירושתו עפ"י חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק"), יורשים עפ"י דין הם: 1. מי שהיה במות המוריש בן זוגו. 2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והוריו הוריו של המוריש. אם הניח אחריו המוריש ילדים, […]

תמ"א 38

תמ"א 38 תמ"א 38 תמ"א הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (להלן: "התוכנית"). התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים ולתוספות בניה, תוך מתן הקלות ופטורים ממס. הרקע לתמ"א 38 לפי ההערכות, מרבית המבנים אשר נבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי. ישנו תקנון אשר מחייב את עמידותם […]

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי מוצא מכוח סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), ראשי וועדות התכנון והבנייה הם אשר מוציאים את צווי ההריסה. צווי ההריסה נועדו לשם טיפול בתופעת הבנייה הלא חוקית אשר קיימת רבות בארצנו. לשם הוצאת צו ההריסה המנהלי, על מהנדס הוועדה המקומית או  מהנדס […]

רישום בית משותף

רישום בית משותף רישום בית משותף ישנם שלושה סוגי בתים משותפים אשר יכולים להירשם בפנקס הבית המשותפים: 1. בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת. 2. שני בתים או יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת לפחות, והם הוקמו על חלקות שאינן ניתנות לחלוקה כך שכל בית יעמוד בנפרד. 3. שני […]