Laron-Abu law office

המייל שלנו
[email protected]

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.

זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון זכויות נשים בהריון במקום עבודתן מערכת המשפט והחקיקה בישראל מקנה הגנה לנשים עובדות בהריון, תכליתם העיקרית הינה מניעת גריעת זכויותיה של העובדת והזכויות אשר צברה טרם הריונה, איום בפיטורין עקב הריונה ושמירת זכאותה כחוק, לשוב למקום עבודתה לאחר סיום חופשת הלידה. עובדת צריכה להודיע למעביד על הריונה עד לחודש החמישי להריונה, מרגע […]

זכויות עובד

זכויות עובד זכויות עובד לעובד קיימות מס' זכויות, חשוב כי עובד יהיה מודע לזכויותיו, נעמוד על מס' זכויות הקיימות לעובד. זכויות עובד בגין ימי חופשה: סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי תקופת ההתיישנות לתביעה בגין אי תשלום ימי חופשה היא שלוש שנים.  סעיף 6 לחוק חופשה שנתית קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון […]